There are no translations available.

  Раздел годового отчёта емитента 2014
Файл
Титульний аркуш Загрузить
2. Зміст
Загрузить
3.1 Основні відомості про емітента. Загрузить
3.5 Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
Загрузить
5.1 Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.
Загрузить
5.2 Інформація про посадових осіб емітента. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
Загрузить
6. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
Загрузить
7. Інформація про загальні збори акціонерів.
Загрузить
11. Відомості про цiннi папери емітента.
Загрузить
12. Відомості про господарську та фiнансову дiяльнiсть емітента.Iнформацiя про основнi засоби емiтента.
Загрузить
12.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Загрузить
12.3 Інформація про забов'язання емітента. Загрузить
12.4 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Загрузить
12.5 Інформація про собівартість реалізованої продукції.
Загрузить
13. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. Загрузить
14. Відомостi щодо особливоi iнформацii та iнформацii про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду.
Загрузить
Інформація про стан корпоративного управління (Загальні збори акціонерів) Загрузить
Інформація про стан корпоративного управління(Органи управління) Загрузить
Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння Загрузить
Звiт про фiнансовий стан Загрузить
Звiт про сукупний дохiд Загрузить
Звiт про рух грошових коштiв Загрузить
Звiт про власний капiтал Загрузить
Вiдомостi про аудиторський висновок Загрузить