Уведомление акционерам

Print
PDF
There are no translations available.

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  “ТРАНСМАШ”

(місцезнаходження: 61045, м.Харків, провулок Отакара Яроша, 18, офіс 107, код 30009065) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2018 року о 15 год.  за адресою:

61045,м. Харків,провулок Отакара Яроша, 18, офіс 107.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, відбудеться з 14 год. по 14 год. 55 хв. в день проведення Зборів за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонери (їх представників) повинні мати при собі документ, що посвічує особу (паспорт). Представники акціонерів, крім документу, що посвідчує особу, повинні також мати доручення на право участі та голосування на Зборах, оформлене згідно чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на

24 годину 17 квітня 2018 року. 

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісіі річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» членів наглядової ради Дем’яненко Сергія Олександровича,Сосновенко Сергія Степановича

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати  головою зборів  Басова Максим  Геннадійовича, секретар зборів  Мокроусов Сергій Дмитрович

3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Генрального директора за результатами роботи у 2017 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за результатами роботи у 2017 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

5.Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:  

Затвердити висновок Ревізора Товариства про результатами діяльності у 2017 році., рішення за наслідком розгляду звіту.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:  

Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ» за 2017 рік.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства. 

Проект рішення:  

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 628,0 тис.грн.у наступному порядку:

- 628,0 тис.грн.направити на розвиток Товариства та поповнення обігових коштів;

- виплату дивідентів по простих іменних акціях за 2017 рік не здійснювати.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можливо  у робочі дні з  з 9.00 до  17.00 годин за адресою: 61045, м. Харків,пр.Отакара Яроша,18,оф.107. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. 

Адреса власного веб-сайту , на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства www.transmash.lugansk.ua/

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - голова наглядової ради Басов М.Г. Тел. для довідок  (0642) 34-72-03, (095)079-39-40 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ»  за 2017 р.

тис.грн.

Найменування показника

Період

2016 р.

2017 р.

Усього активів 

130 940

123 509

Основні засоби (залишкова вартість) 

60425

60344

Довгострокові фінансові інвестиції 

Запаси 

22287

21766

Сумарна дебіторська заборгованість 

29110

22240

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2429

2176

Нерозподілений прибуток (збиток) 

20656

21284

Власний капітал 

33446

34065

Статутний капітал 

6558

6558

Довгострокові зобовязання

15966

15688

Поточні зобовязання

81528

73756

Чистий прибуток (збиток) 

2026

628

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

394850

394850

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

277

54


Голова Наглядової ради                                                                           М.Г.Басов