There are no translations available.

  Раздел годового отчёта емитента 2012
Файл
1. Титульний аркуш Загрузить
2. Зміст
Загрузить
3.1-3.4 Основні відомості про емітента. Загрузить
3.5 Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діялності.
Загрузить
6.1 Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.
Загрузить
6.2 Інформація про посадових осіб емітента. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
Загрузить
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
Загрузить
8. Інформація про загальні збори акціонерів.
Загрузить
11. Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій.
Загрузить
13.1 Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
Загрузить
13.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Загрузить
13.3 Інформація про забов'язання емітента. Загрузить
13.4 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Загрузить
13.5 Інформація про собівартість реалізованої продукції.
Загрузить
Інформація про стан корпоративного управління (Загальні збори акціонерів) Загрузить
Інформація про стан корпоративного управління(Залучення інвестицій) Загрузить
Інформація про стан корпоративного управління(Органи управління) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 1) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 2) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 3) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 4) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 5 ч 1) Загрузить
Річна фінансова звітність (форма 5 ч 2) Загрузить